Allmänna villkor

Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och north net connect avseende varje Tjänst. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor, Särskilda villkor och Allmänna villkor så skall dessa tolkas med tolkningsföreträde enligt nu uppräknad ordning, där Abonnemangsvillkor har företräde framför Särskilda villkor som har företräde framför Allmänna villkor.

1. DEFINITIONER
Följande uttryck används i dessa Allmänna villkor och i Särskilda villkor med den till höger angivna betydelsen.

Abonnemangsvillkor
Med Abonnemangsvillkor avses villkor som kan vara specifika för Kunds abonnemang och som ingår som en integrerad del i Avtalet.

Allmänna villkor
Med Allmänna villkor avses dessa allmänna villkor som ingår som en integrerad del i Avtalet.

Avtal
Med Avtal eller Avtalet menas avtal avseende abonnemang av Tjänst som Kund tecknar med north net connect inklusive dessa Allmänna villkor samt övriga handlingar avseende Tjänsten, Abonnemangsvillkor etc.

Kund
Med Kund eller Kunden menas konsument, företagsanvändare (d v s den som har tillgång till ett abonnemang via sin arbetsgivare) eller företag med vilken north net connect har ingått Avtal.

North net connect
Med north net connect avses north net connect AB, organisationsnummer 556830-1351.

Netmore
Varumärke som bolaget north net connect AB använder vid försäljning av mobila tjänster.

Nor.net connect
Varumärke som bolaget north net connect AB använder vid försäljning av WiFi calling app.

Kunduppgift:
Med Kunduppgift avses uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, personnummer eller organisationsnummer och annan uppgift om Kunden.

Tjänst
Med Tjänst menas den eller de tjänster som north net connect tillhandahåller kund.

Särskilda villkor
Med Särskilda villkor avses de villkor som reglerar vad som specifikt skall gälla för respektive Tjänst och som ingår som en integrerad del i Avtalet.

2. ALLMÄNT
Dessa Allmänna villkor reglerar varje Tjänst som north net connect tillhandahåller enligt separat Avtal med Kund. För varje Tjänst kan det även finnas Särskilda villkor. Avtal mellan north net connect och Kund anses ha uppkommit då north net connect har mottagit av Kund undertecknat avtalsdokument eller kund har ingått avtal genom north net connect:s webbsida www.netmore.se eller via telefon.

Giltighet av Avtalet är villkorat av att kreditprövning av Kund har blivit godkänd av north net connect. north net connect:s åtaganden kan ändras under avtalstiden till följd av förändringar i tillämplig svensk och internationell reglering.

3. TJÄNSTENS INNEHÅLL M.M.
north net connect förbehåller sig rätten att vidta förändringar av Tjänst avseende struktur, omfattning samt funktion. Det åligger north net connect att senast en (1) månad före sådan förändring informera Kund om förestående förändring. Om förändringen enligt ovan är till nackdel för Kund, har denne rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att aktuell förändring trätt i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit north net connect tillhanda före förändringens ikraftträdande. north net connect förbehåller sig rätten att med tre (3) månaders förtida meddelande om detta upphöra med tillhandahållande av aktuell Tjänst.

4. KUNDS ÅTAGANDE OCH ANSVAR
Kund är alltid ansvarig för att denne har nödvändiga anslutningar och annan för Tjänst nödvändig utrustning. Till Tjänst får endast anslutas sådan utrustning som uppfyller de krav som föreskrivs i lag, förordning, av north net connect meddelad föreskrift eller teknisk standard. Utrustning som stör tele- eller radiotrafiken skall omedelbart kopplas ur. north net connect skall på begäran ges möjlighet att undersöka utrustning som är eller har varit ansluten till north net connect:s nät om det finns befogad anledning att anta att utrustningen orsakat störningar i north net connect:s nät eller utrustningen anslutits i strid med Avtalet.

Kund ansvarar för att av north net connect utlämnade koder, identiteter, lösenord eller liknande förvaras och används på ett betryggande sätt så att obehörig åtkomst inte förekommer. north net connect har inte något ansvar för att tredje man vidtar åtgärder med användande av Kunds kod, lösenord, identitet eller liknande som påverkar Tjänst.

Om tjänst inkluderar SIM-kort som förloras skall north net connect omedelbart meddelas. Kund är betalningsansvarig för belopp som debiteras abonnemanget genom att SIM-kort har använts av obehörig om:
a) Kund lämnat ifrån sig kort till annan,
b) Kund genom grov oaktsamhet förlorat kort,
c) Besittningen till kort förlorats på annat sätt och anmälan till north net connect inte skett snarast efter upptäckten av förlusten.
Kund är dock inte ansvarig för samtalsdebiteringar som påförts för tiden efter anmälan om kortförlust till north net connect, såvida Kund inte förfarit svikligt.

Om Användaren förlorar sitt SIM-kort eller orsakar att det blir obrukbart tillhandahåller north net connect på begäran ett nytt SIM-kort, förutsatt att Kund inte åsidosatt sina skyldigheter enligt Avtalet så att grund för uppsägning föreligger. Kund debiteras för nytt kort enligt aktuell prislista. Av tekniska skäl kan kort bli obrukbart även om kund uppfyller sina åtaganden. north net connect skall då underrättas och obrukbart SIM-kort återsändas till north net connect. north net connect tillhandahåller då nytt SIM-kort utan kostnad. Kund äger inte rätt till annan ersättning från north net connect på grund av att SIM-kort varit obrukbart. Om north net connect anser att SIM-kort måste bytas ut skall, på north net connect:s begäran, SIM-kort återsändas till north net connect.

Kund äger inte rätt att överlåta Avtal eller upplåta kapacitet till tredje man. Kund äger inte i något fall;
– söka obehörig åtkomst till anslutna nät- och datorresurser avseende såväl north net connect:s nät som annans,
– obehörigen använda, förstöra eller förvanska, ta del av eller till utomstående vidarebefordra information på north net connect:s nät eller till north net connect:s nät anslutet nät;

Kund ansvarar för allt material som Kund tillhandahåller. Med material avses bl a, men inte begränsat till, text, bild, ljud, data, video och länkar till annan plats på Internet. Kunds material, innehåll och utformning av personlig hemsida eller inlägg i diskussionsforum eller liknande får inte bryta mot lag, uppmana eller möjliggöra för annan att begå brott, skada north net connect eller annan, eller i övrigt anses opassande eller stötande. Kund förbinder sig vidare att agera etiskt vid nyttjande av Tjänst. Kunds ansvar omfattar inhämtande av nödvändiga tillstånd för att ta emot, sprida eller lagra material.

Vid Kunds brott mot dessa Allmänna villkor eller de Särskilda villkoren äger north net connect rätt att med omedelbar verkan stänga av Tjänst samt säga upp Avtalet. north net connect förbehåller sig rätten att debitera Kund för avgift för av north net connect utförd åtgärd till följd av missbruk av Tjänst. Om skada uppkommer åligger det i alla fall Kund att medverka till att begränsa den uppkomna skadan.

Kund är skyldig att meddela namnändring till north net connect. Kunds ändring, flyttning eller uppsägning av teleabonnemang som Kund har med annan teleoperatör medför inte att avtalet med north net connect upphör att gälla. Anmäler inte Kund sådana ändrade förhållanden ansvarar Kund även fortsättningsvis för allt nyttjande av Tjänst via det teleabonnemang Kund anslutit till north net connect.

5. AVGIFTER
Kund skall betala förfallen avgift inklusive avgift som utgår i förskott där sådan förekommer. De avgifter som Kund skall betala till north net connect kan bestå av rörliga och/eller fasta avgifter. Därtill kommer eventuell engångsavgift, faktureringsavgift samt öppningsavgift. Under avtalstidens giltighet debiteras Kund löpande fast månadsavgift samt i övrigt enligt med vid var tid gällande prislista.

Avgiftsändringar skall aviseras skriftligen senast en (1) månad i förväg. Om förändringen är till nackdel för Kund, har denne rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att förändringen träder i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit north net connect tillhanda före förändringens ikraftträdande.

Kund kan även påföras avgift enligt vid var tid gällande prislista för annan north net connect-ägd operatör (för närvarande i Norge och Danmark) i händelse av att Kund nyttjar sitt abonnemang till övervägande del från annat land än avseende det land vilket abonnemanget tecknades för.

Kund som har SIM-kort med möjlighet till roaming och som utnyttjar denna möjlighet skall betala avgifter för internationell trafik enligt med vid var tid gällande prislista för internationel trafik som finns publicerad på north net connect’s hemsida.

6. BETALNING
Kunden skall betala north net connect inom den tid som anges på respektive faktura. Skulle Kund överskrida den kreditgräns som gäller för användning av Tjänst äger north net connect rätt att mellan ordinarie faktureringstillfällen begära betalning. Om det efter särskild kreditprövning framstår som motiverat kan kreditgräns ändras. För det fall Kund är i dröjsmål med betalning får north net connect stänga av Kunden när som helst från användning av Tjänst till dess att full betalning erlagts. north net connect har rätt att tills vidare begränsa Tjänst i avvaktan på sådan betalning. En sådan avstängning får emellertid endast ske efter att north net connect dels uppmanat Kunden att betala inom viss angiven skälig tid med upplysning om att tillhandahållande av Tjänsten annars kan komma att avbrytas och dels om Kunden inte har betalat inom angiven tid.

Om Kund vid upprepade tillfällen har betalat för sent, får north net connect avbryta Tjänst omedelbart. north net connect skall i sådant fall genast underrätta Kunden om avstängningen och under minst tio (10) dagar från avstängningen ge Kund möjlighet att ringa nödsamtal och andra avgiftsfria samtal.

Vid försenad betalning har north net connect rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagreglerad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

7. ÅNGERRÄTT
Om Avtalet har träffats på distans och kunden är privatperson, så har Kunden ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Vid köp på distans har Kund rätt att ångra sig inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Om Tjänsten har använts under ångerfristen så är Kund skyldig att ersätta North net connect AB för detta, t.ex. samtalsavgifter etc.

Om Kund utnyttjar sin ångerrätt så skall Kund returnera SIM-kort och eventuella övriga produkter som Kund mottagit från North net connect AB.

Information om ångerrätt kan även fås via Kundservice.
Ångerrätten gäller inte för företag eller andra näringsidkare.

8. ANSVAR FÖR SERVICE, TILLGÄNGLIGHET OCH UNDERHÅLL
Av Särskilda villkor framgår, i förekommande fall, i Tjänst ingående service- och tillgänglighetsåtaganden. Eventuella driftavbrott och trafikhindrande fel åtgärdas skyndsamt efter felanmälan. Som driftavbrott skall inte anses avbrott som sker under perioder för planerat underhåll av nät mm.

north net connect ansvar vid driftavbrott och trafikhindrande fel gäller inte till den del avbrottet/felet kan hänföras till Kund eller Kunds utrustning. north net connect äger i sådana fall rätt att debitera Kund avgift för nedlagda felsökningsåtgärder enligt vid var tid gällande taxa.

north net connect:s nätverk och dess täckning har, särskilt under uppbyggnadsfasen, vissa begränsningar. north net connect förbehåller sig rätten att under extraordinär belastning tillfälligt begränsa eller stänga Tjänst.

9. north net connect:s ANSVAR
north net connect utövar ingen kontroll över den information som Kund har tillgång till, till följd av Tjänst. north net connect ansvarar inte för informationen. north net connect ansvarar inte heller för eventuell skada eller förlust som drabbar Kund till följd av fördröjning av information, avbrott, uteblivna leveranser av data eller liknande, om inte skadan eller förlusten orsakats genom grov vårdslöshet av north net connect.

north net connect:s ansvar gentemot Kund är begränsat till skador som orsakats av north net connect genom grov vårdslöshet. north net connect är endast skyldigt att utge skadestånd för direkt skada.

10. FORCE MAJEURE
Part skall vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Som befriande omständighet kan bl a anses blixtnedslag, eldsvåda, myndighetsbestämmelse eller annan offentlig reglering, i Sverige eller utomlands.

11. AVTALETS UPPHÖRANDE I FÖRTID
north net connect äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet samt slutfakturera Kund om Kunden har försatts i konkurs eller trots upprepade påminnelser inte betalat förfallna avgifter, eller i övrigt gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott

Om Kund lämnat viktiga uppgifter till north net connect som är oriktiga äger north net connect rätt att spärra Tjänst för vidare användning till dess riktiga uppgifter erhålls eller säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

12. AVSTÄNGNING FRÅN TJÄNST
north net connect äger rätt att med omedelbar verkan stänga av Kund från vidare användning av Tjänst om;

  • Kund, enligt north net connect:s uppfattning, bryter mot Avtalet t ex. genom att inte betala avtalsenlig och förfallen avgift inom angiven betalningstid:
  • Kund på ett olagligt sätt bedriver verksamhet för vilken Tjänst används, eller det förekommer olagliga inslag i denna verksamhet; eller
  • i det sammanhang i vilket Tjänst används framstår som anstötligt, olagligt eller på annat sätt olämpligt eller om det är förenat med risk för skada eller liknande för north net connect eller tredje man att Kund fortsätter att använda Tjänst; eller
  • north net connect har skäl att misstänka att SIM-kort används av obehörig (SIM-kort aktiveras så snart north net connect fått bekräftat av Kund att inga oegentligheter föreligger); eller
  • vid begäran från behörig polismyndighet;
  • eller av skäl som anges i Särskilda villkor.

13. ÖVERLÅTELSE
north net connect har rätt att, utan samtycke från Kund, överlåta rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet. Kund
får endast efter skriftligt samtycke från north net connect överlåta Avtalet med därtill hörande Tjänster till annan.

14. ÄNDRING AV VILLKOR FÖR AVTALET
Dessa allmänna villkor gäller tills vidare.

north net connect kan behöva göra ändringar i Avtal och Tjänster. Det åligger north net connect att, med minst en (1) månads varsel, informera Kund om sådana förändringar. Om sådan förändring är till nackdel för Kund har denne rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att förändringen träder i kraft. Sådan uppsägning skall ha kommit north net connect tillhanda före förändringens ikraftträdande.

15. BEHANDLING AV KUNDUPPGIFTER.
north net connect avser att behandla personuppgifter som lämnas i samband med Avtal eller som registreras i övrigt i samband med förberedelsen för, eller utförandet av, Tjänst enligt dessa Allmänna villkor, Särskilda villkor eller Abonnemangsvillkor (t ex adressuppgifter, födelsedata, kreditupplysning och användning av tjänsten). I enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) informeras om att ändamålen med behandlingen är fullgörelse av Avtal och kundservice, underlättande av informationsspridning samt i förekommande fall underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling, statistik och riskhantering. Personuppgifterna kan även komma att behandlas av andra bolag inom north net connect:s koncern och av företag som koncernen samarbetar med för bl a administration och fullgörelse av ingångna avtal samt för vidtagande av åtgärder som begärts innan avtal träffats. Personuppgifterna kommer också att behandlas för marknadsföringsändamål av north net connect, av bolag i north net connect:s koncern och av företag koncernen samarbetar med. Genom att ingå Avtal med north net connect samtycker Kund till behandling av personuppgifter i enlighet med vad som beskrivits ovan. Kund äger rätt att efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran härom till north net connect, erhålla besked om vilka personuppgifter som north net connect behandlar och även att få eventuellt felaktiga personuppgifter rättade. Kund kan även skriftligen begära att personuppgifterna inte skall behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring. Sådan begäran skall sändas till north net connect på adress; north net connect AB, Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm.

16. MEDDELANDEN.
Meddelanden genom brev skall anses ha nått mottagaren på tredje vardagen efter avsändandet. Meddelanden genom telefax eller elektronisk post skall anses ha nått mottagaren omedelbart. north net connect använder de kontaktuppgifter som Kunden lämnat.

17. AVTALETS GILTIGHETSPERIOD.
Ingånget Avtal gäller om inte annat överenskommits tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid på trettio (30) dagar (förutom vad som sägs ovan under punkterna 3, 4, 5, 10 och 12). Om Avtal med fastställd giltighetstid har överenskommits övergår Avtalet till att löpa tillsvidare om inget annat avtalats. Uppsägning av Avtalet skall ske skriftligen.

18. AVTAL MED SÄRSKILD BINDNINGSTID
I de fall Kund ingått ett avtal med särskild bindningstid gäller följande: Kund kan säga upp abonnemanget tidigast den första dagen efter utgången av den särskilda bindningstiden. Om north net connect säger upp Avtalet på grund av Kunds brott mot Avtalet under den särskilda bindningstiden utdebiteras resterande månadsavgifter. Efter den särskilda bindningstiden löper abonnemangsavtalet tills vidare i enlighet med vid var tid gällande villkor.

19. AVTALETS UPPHÖRANDE.
När Avtalet upphör att gälla upphör också all rätt för Kund att använda Tjänst. Erlagd fast periodisk avgift återbetalas till den del den avser tiden efter Avtalets upphörande utom i de fall grunden för avtalets upphörande kan hänföras till Kunds kontraktsbrott. Belopp understigande 30 kronor återbetalas ej.

20. TVIST
Om Kunden och north net connect blir oense skall tvisten i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse. Om överenskommelse inte kan uppnås, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Reklamation med anledning av detta avtal bör framställas inom tre (3) månader efter det att part erhållit kännedom eller borde ha erhållit kännedom om det som reklamationen grundas på. Reklamation bör göras skriftligen.

2018-01-04

 

Särskilda villkor

Dessa särskilda villkor (”Särskilda villkor”) gäller mellan north net connect AB, 556830-1351, nedan ”Netmore” och konsument eller företag, nedan ”Kund” eller ”Kunden”, som har tecknat abonnemang hos Netmore avseende mobiltelefonitjänst eller tjänst avseende WiFi calling app (varumärke nor.net connect).

Mellan Kunden och north net connect AB gäller även Allmänna villkor. Samtliga termer som definierats i de Allmänna villkoren skall ha samma betydelse i dessa Särskilda villkor.

1. Mobilabonnemang
North net connect AB tillhandahåller mobilabonnemang med varumärke ”Netmore”.

Den av Kund valda Tjänstens innehåll framgår av dess abonnemangsvillkor samt övriga handlingar som är del av Avtalet. Ingående specification av tjänsten vid var tid gällande produktbeskrivning finns tillgänglig på websidan www.netmore.se.

North net connect AB tillhandahåller kunden med nödvändig utrustning så som SIM-kort, telefonnummer, IP-adress och olika lösenord (PIN-kod, PUK-kod och eventuellt andra koder). North net connect AB får byta ut utrustning eller ändra identifikationskoder av tekniska, legala, driftmässiga eller andra särskilda skäl. Kunden skall i god tid informeras om en sådan ändring. Efter att avtalet har upphört att gälla har Kunden ingen rätt till Identifikationskoder eller uppgifter, om inte parterna skriftligen har överenskommit annat eller om lag kräver annat. North net connect AB har rätt att ändra eller återkalla telefonnummer om detta är nödvändigt för administration av nummerserier.

Normalt visas kund telefonnummer vid samtal till annan abonnent i mottagande telefon. Om Kunden har hemligt telefonnummer eller om kunden själv genom inställningar på sin telefon har valt att dölja numret så kommer numret inte att visas. Numret kan dock inte döljas när Kunden skickar SMS eller använder datatjänster.
North net connect AB ska tillhandahålla Tjänsten på ett fackmässigt sätt och i enlighet med Avtalet. För service och underhåll av olika tekniska system kan North net connect AB behöva stänga av Tjänst eller Kund från att använda Tjänst. Vi större och mer omfattande åtgärder skall North net connect AB informera Kund om detta i förväg. Eventuella driftstörningar skall anmälas till North net connect AB Kundservice och skall åtgärdas skyndsamt.

1. WiFi calling app
North net connect AB tillhandahåller WiFi calling app med varumärke ”nor.net connect”, som möjliggör telefonisamtal över internet och med ett unikt telefonnummer som nor.net tillhandahåller.

Inga garantier. Naturligtvis erbjuder north net connect AB, nor.net, tjänster med högsta kvalite men då tjänsten är beroende av allmänna internetförbindelser kan strömavbrott och avbrott i internetförbindelsen inträffa och man kan då uppleva störningar och försämrad talkvalite på kommunikationen.

Misstänker Kund att abonnemangsspecifik information relaterad till tjänsten har kommit till utomståendes kännedom skall detta omedelbart anmälas till nor.net. Kund ansvarar själv för de eventuella skador som Kundens missbruk av Tjänsten kan leda till. Om sådant missbruk har kommit till nor.net:s kännedom har nor.net rätt att omedelbart spärra Tjänsten för Kundens användande.

Tilldelning av nummer. nor.net tilldelar ett nummer med tjänsten. nor.net har rätt att, utan ytterligare skyldigheter till dig, ändra eller säga upp nummer som gjorts tillgängliga för dig, när som helst och av vilken anledning som helst. Utan att begränsa utsträckningen av ovanstående förbehåller sig nor.net rätt att omdelbart återkalla numret i händelse av att tjänsten nyttjas i strid med gällande avtal eller kraven för svenska nationella telefonnummer.

Tjänsten skall användas i enlighet med gällande avtal och gällande lagstiftning vilket innebär att tjänsten och numret inte på något sätt får användas bedrägligt eller vara delaktig i aktiviteter som kan uppfattas som stötande, obscena, kränkande eller sexuella eller på annat sätt försöka skada annan person.

Ingen återförsäljning av tjänsten får ske.

Om Kund inta har använt tjänsten på 12 månader genom att ringa ett samtal kan nor.net återkalla tjänsten och numret.

Kund godkänner att north net connect AB och dess dotterbolag är ansvarsfria från alla ersättningskrav och omkostnader, inklusive skäliga juristomkostnader som kan ha uppstått i samband med eller på grund av din kränkning av dessa villkor, anvisningar från nor.net, tillämplig lagstiftning eller bestämmelser eller rättigheter tillhörande tredje part relaterat till användning eller missbruk av numret eller tjänsten.

3. SUPPORT
nor.net tillhandahåller support för Kund avseende Tjänsten per telefon mellan kl. 08.00-18.00 vardagar.

4. UPPSÄGNINGSTID M.M.
Uppsägning av Avtal från Kundens sida skall ske skriftligt. Uppsägningstid är en kalendermånad.

5. AVGIFTER OCH BETALNING
Vid köp av tjänsten måste Kund betala de avgifter som anges i samband med köpet.
Fakturering sker därefter kvartalsvis för fast abonnemangsavgift och i efterskott för nyttjande.

6. PERSONUPPGIFTER
För tillhandahållande av tjänsten registrerar north net connect AB vid Avtalets ingående kunduppgifter i interna register. Kunden lämnar genom ingåendet av detta Avtal sitt samtycke till att north net connect AB, oavsett media, får behandla personuppgifter knutna till abonnemanget för intern statistik, marknadsföringsaktiviteter, fakturering samt publicera kunduppgifter i publikt sökbart register såsom telefonkatalog på internet. Kund kan återkalla sitt samtycke genom att informera north net connect AB om detta skriftligen.

7. ÄNDRING I AVTAL
Dessa särskilda villkor och de tjänster som tillhandahålls kan ändras av north net connect AB genom meddelande till Kund i enlighet med villkorsändring för de allmänna villkoren.

2018-01-04